Trimble Quadri - låter alla arbeta tillsammans

Som en av världens ledande konsultföretag strävar WSP alltid efter att göra sin process än mer effektiv och noggrann. Verksamheten är väldigt beroende av mjukvaror som stödjer den. Hela processen med digitalisering är en viktig del för att WSP skall kunna möta marknadens krav. Trimble Quadri är en av hörnpelarna i WSP:s digitaliseringsprocess. 

WSP har länge varit en av Trimbles viktigaste kunder i Sverige. WSP använder Quadri som CDE-lösning (Common Data Environment) i flera större projekt och vi ville veta mer om hur Quadri förändrat deras arbete. För att diskutera detta bjöd vi från WSP in tre nyckelpersoner avseende digitalisering, informationsledning och modellbaserad design. Dessa är Anders Lisspers, ansvarig för leveransverktyg, Jonas Brodd, avdelningschef Digital & Information management, samt Erik Holmqvist, BIM-samordnare och ansvarig för Quadri på WSP. 

Anders Lisspers, Jonas Brodd, Erik Holmqvist, WSP
Anders Lisspers, Jonas Brodd, Erik Holmqvist, WSP

- Idag använder vi ungefär 200 olika programvaror och lägger ner ca 80 miljoner kronor årligen på licenser, support och utbildning. Mitt jobb på WSP är att få ut mesta möjliga av detta berättar Anders Lisspers. Till min hjälp har jag 30 personer runt om i organisationen som är ansvariga för en eller flera programvaror. Erik Holmqvist är en av dessa, och han är ansvarig för bland annat Quadri. 
Anders fortsätter; Vår strategi är att inte låsa in oss i specifika system eller programvaror och vi är helt övertygade om att det är projektens behov som styr vilka system vi använder. Trimble är en av våra tre största leverantörer av programvara. Till exempel är vi stora användare av Tekla och har en lång historia när det gäller att använda Novapoint för vägprojektering. 

Första punkten på dagordningen var WSP:s syn på att möta beställarens krav. Handlar det om att ligga före och leda, eller handlar det mer om att uppfylla de krav som gäller just nu?

 

Projekten är huvudsaken

Anders Lisspers inleder med att berätta att utvecklingen varit enorm de senaste fem, sex åren. Han minns en datasamordnare som återvände från ett startmöte för fem år sedan och sade; “Ingen brydde sig om mig på mötet. De undrade till och med varför jag var där.” Idag är det ingen diskussion om att de här frågorna är otroligt viktiga, fortsätter Anders. Vikten av informationshantering och att arbeta med strukturerad data är något som berör alla i ett projekt.
Vid implementering av nya verktyg i ett projekt är det alltid en balansgång mellan teknik & kostnader kopplat till kundens intentioner och krav, berättar Jonas Brodd.

För vissa uppdrag där tidplanen är som mest pressad, kanske behovet att ifrågasätta gamla sanningar är som störst. ”Kan vi uppnå denna tidplan genom att välja bättre verktyg och ändra vår ”traditionella” metodik?  Vid denna typ av implementering är det viktigt att företaget möter upp och möjliggör dessa ”kompetenslyft, så att medarbetare känner att de har de stöd som krävs för att lära sig ett nytt verktyg och metodik utan att belasta projektens ekonomi. I och med detta har man möjlighet att ligga steget före kundens kravställning, och skapa mervärden som överträffar kundens behov. Man får även en möjlighet att genomföra denna resa tillsammans med en kund vilket även det är ett stort plus.
Jonas fortsätter; Idag har vi en situation där många av våra stora systemleverantörer förändrar verktygen på ett sätt som medför att vi måste förändra våra arbetsprocesser gällande modellbaserade leveranser men även hur vi kommunicerar i våra uppdrag. Ny funktionalitet i branschens plattformar medför nya utmaningar kring hur vi som individer skall processa information. I vårt stora pågående tunnelprojekt har vi arbetat hårt med dessa frågor.

BIM

I flera stora pågående uppdrag använder man Trimble Quadri som gemensam samordningsplattform, det som på engelska benmämns Common Data Environment, och populärt förkortas CDE. WSP tog beslutet att använda Quadri under 2019 och man har arbetat med Quadri sedan dess. Quadri har använts sedan tidigare i en rad andra uppdrag hos WSP, men i några projekt har man tagit användandet lite längre genom att till exempel använda Quadri Connectors fullt ut. Vad Quadri Connectors är förklaras längre fram i texten.

Erik Holmqvist är BIM-samordnare i flera stora infrastrukturprojekt och den som är ansvarig för Quadri på WSP. BIM-samordnare är en funktion som säkerställer att all data kan användas på ett effektivt sätt i projektet och att de av beställaren uppsatta ramarna för informationsleveranser följs. Totalt är det ca 100 personer som jobbar med Quadri på WSP. De flesta är projektörer som aktivt bidrar med data, medan andra konsumerar informationen i modellen via Quadri for Browser berättar Erik. 

Från filhantering till informationsdelning

Hur är det då att arbeta med Quadri i ett stort uppdrag? Vad är det viktigaste när man skall införa ett nytt sätt att jobba? Vad är de stora utmaningarna?
Jonas Brodd inleder; En av de stora utmaningarna vi haft är att samordna de format som de olika projekteringsplattformarna skickar ut. Varje teknikområde är i regel extremt duktiga på att producera modeller i sina kärnformat, men vid konvertering mellan olika format är det lätt att tappa information. Detta beror oftast på att olika teknikområden använder olika programvaror man är van vid, och att man är van vid att arbeta på ett visst sätt med sina system. 
Erik Holmqvist fortsätter resonemanget; Traditionellt har mitt jobb som BIM-samordnare varit inriktat på att samla in de olika ämnesområdesmodeller och sammanställa dem i en samordningsmodell. Mitt jobb har till stor del bestått i konvertering, ändring och uppdatering av filer för att sedan producera en samordningsmodell. Att använda Quadri som samordningsplattform förändrar mitt arbete i grunden. Med Quadri blir jag mer en informationssamordnare med fokus på struktur och process snarare än en modellbyggare., påpekar Erik.

Building a road

Kopplar samman programvaror

Anledningen till den här förändringen i Eriks arbete är Quadri Connectors. Quadri Connectors är funktioner som gör att användare av olika projekteringsverktyg kan arbeta direkt i den delade Quadrimodellen utan att behöva exportera och importera filer. Varje projektör arbetar i sitt vanliga verktyg, men är hela tiden kopplad mot den delade Quadrimodellen med hjälp av en Quadri Connector för just sin specifika programvara. Quadri Connectors använder en datakoppling sk. API för att sömlöst koppla ihop olika programvaror.

En nyckel till att lyckas med implementeringen av en ny arbetsprocess, som med Quadri, är att företaget tar ett tydligt beslut, och gärna på en högre nivå, hur vi skall jobba och sedan stöttar implementeringen av det nya systemet. Då vet alla att vi som samordnar har mandat att driva igenom förändringar och få alla att dra åt samma håll , förklarar Jonas Brodd. Det är också viktigt att projektledningen i uppdraget är engagerade och intresserade av informations- och datasamordningsfrågor. 


I WSP:s stora projekt används flera olika programvaror för projektering exempelvis Tekla Structures, Civil 3D, Grasshopper, MagiCAD och Novapoint Geosuite. Alla använder Quadri Connectors utom MagiCAD där man än så länge är hänvisade till traditionell import/export av filer, berättar Erik. Det är viktigt att komma ihåg att det är respektive teknikområde och projektör som ser till att rätt information hamnar i Quadrimodellen, poängterar Erik. Vi använder också programvaran JIRA för ärendehantering och det finns en connector även för det vilket gör det möjligt för oss att samla både modellkommentarer och andra kommentarer från på samma ställe. Att koppla samman ärendehanteringssystemet JIRA med Quadri fungerar väldigt bra och ger oss en bra överblick vad vi måste lyckas med för att driva projekteringen framåt avslutar Erik. 

Quadri - JIRA - Quadri for Browser process (WSP)
Quadri - JIRA - Quadri for Browser process (Bild: WSP)

En annan sak som hjälper oss otroligt mycket i vårt uppdrag är den support vi får från Trimble. Snabb och nära support är oerhört värdefullt, framförallt under införandet av ett nytt system berättar Erik. Just nu har vi en väldigt brant inlärningskurva när det gäller Quadri, men den kommer snart att plattas ut och då kommer Trimble att få ännu svårare frågor av oss, tillägger Jonas Brodd med ett leende. 

Givetvis finns det också en del utmaningar när man arbetar i en delad, ständigt uppdaterad och levande modell. När man öppnar upp modellen för alla, som man gör med Quadri, måste man också ha ett system för vem som har tillgång till vad, och när fortsätter Erik. En annan sak är ju att alla måste ändra sitt invanda arbetssätt, vissa mer, och andra mindre, men alla måste förändra sitt sätt att jobba på olika sätt, och det är ibland svårt. Därför är vi väldigt nöjda med att vi har ett “utbildnings-konto” för inlärningstid i uppdraget. Detta är också en del av WSP:s tydliga strategi när det gäller Quadri och en del i det stödet vi känner uppifrån påpekar Jonas innan han fortsätter; De här utmaningarna är ju inte unika för Quadri på något sätt utan är sådant som uppstår när man genomför förändringar generellt. 

Trimble lyssnar på oss

Vi märker att Trimble lyssnar på oss när vi kommer med önskemål om förändrade funktioner. Exempelvis har man infört en ny typ av vypunkter i modellen i den senaste uppdateringen efter önskemål från vår sida. Vi skulle verkligen vilja be Trimble om att lägga in en automatisk kollisionskontroll direkt i Quadri, samt förenkla hanteringen av konverterings- och ritningsregler. Det är dessa saker som ger oss en viss huvudvärk, berättar Erik innan han fortsätter; Men vi utökar hela tiden vår kunskap om att arbeta med Quadri som delad modell.

Jonas Brodd och Erik Holmqvist sammanfattar sina erfarenheter av Quadri så långt; projektörer och uppdragsledning arbetar med, och i modellen på ett helt annat sätt än då vi använt tidigare lösningar och arbetssätt. Uppdragsledningen har mycket bättre kontroll på framdriften i projektet. Gränserna mellan olika teknikområden försvinner eftersom alla arbetar i en delad modell. Förståelsen mellan de olika teknikområdena ökar markant. Det är ett stort värde i att alltid ha tillgång till en modell med verklig data. Quadrimodellen är inte tillfixad visualiseringsmodell. Det du ser är det som finns i modellen, på riktigt. 


WSP:s tre främsta fördelar med Quadri:

  • Alla arbetar tillsammans
  • Integrationen mellan Quadri och ärendehanteringen med JIRA, Topic Flow connector
  • Alla inblandade är ansvariga för sitt eget bidrag till modellen. Detta är möjligt genom att använda Quadri Connectors.

Lär mer om Quadri


 

WSP

WSP är en av världens ledande konsultföretag som erbjuder ingenjörstjänster inom transport, infrastruktur, bygg, miljö, energi och industri, samt strategisk rådgivning. WSP:s globala team av experter består av ingenjörer, rådgivare, tekniker, forskare, arkitekter, planerare, mätningstekniker och miljöexperter, såväl som andra experter på projektering, programmering och management. WSP har 55 000 anställda globalt, varav ca 15 000 finns i Europa. WSP har 30 kontor spridda över hela Sverige.