Effektivt samarbete med Trimble Quadri

Veidekke och Structors använder BIM och VDC vid ombyggnaden av Sörredskorsningen utanför Göteborg. Detta bidrar i högsta grad till ökad effektivisering och kvalitet i projektet. Den gemensamma projektmodellen i Trimble Quadri har stort värde både under projekteringen och i byggfasen.

Själva projektet innefattar en ny trafikplats och diverse förändringar på väg 155, samt omkringliggande lokalvägnät. I projektet ingår även en 100 m lång bro över väg 155, två nya cirkulationsplatser, samt en ombyggnad av industrispåret till Volvos Torslandafabrik. 

Veidekke, som har totalentreprenaden, anlitar underkonsulter för projekteringen – Structor Mark för väg, VA och geoteknik, och Inhouse Tech för brokonstruktion.

Sörredsmotet

Alltid korrekta byggdata
– 3D-modellen har blivit helt central i allt vi gör i projektet, säger Roberto Lucchesi, Veidekkes mätchef för entreprenaden. – Med Quadri som modelldatabas har vi som entreprenör alltid tillgång till projektörens modell och kan hämta byggdata i realtid. På så sätt kan vi använda samma uppdaterade modell som projektören ute på byggarbetsplatsen, och vi kan hela tiden jobba med korrekt data. 

Många fördelar
– Vi använder oss av 3D-modellen till både visualisering av TA-planer och arbetsberedningar vid olika projektmöten, samt för maskinstyrning och mängduttag, fortsätter Lucchesi. – Sedan har vi även byggt upp Sörredsmotet i en 3D-modell där vi använder VR-glasögon så att yrkesarbetarna kan se hur projektet skall se ut när det står färdigt. Det ger förhoppningsvis ännu bättre förståelse för, och engagemang i projektet. Vi använder oss även av scanning med drönare för att övervaka projektets framdrift under byggtiden. 

Sparar tid och pengar
– Det viktigaste med detta sätt att arbeta är att man kortar ner svarstider och därmed även sparar pengar, poängterar Roberto Lucchesi. – Man kan dra ner på traditionella möten och korta beslutsvägarna. Besluten kan tas mycket snabbare när man jobbar med BIM och VDC. Dessutom får alla samma bild av, och förståelse för projektet.

Kvalitetskontroll
– Genom att bygga upp alla teknikområden i 3D i en gemensam Quadri projektmodell får vi också en väldig god kollisionskontroll mellan de olika teknikområdena berättar  Jerker Aspgård i Structor Mark. – Fel kan lätt missas om man bara tittar på 2D-ritningar. Möjligheten att tydligt se och eliminera krockar mellan de olika teknikområdena är en väldigt stor fördel.

– Vi bygger upp allt  i en Quadrimodell som ligger på en egen server hos Veidekke. Entreprenören har direkt tillgång till allt vi projekterar. Att Veidekke fortlöpande kan följa vår projektering gör det enklare för dem att svara oss på frågor och funderingar som vi har under projektets gång. Det gör det enkelt för dem att hänga med i de frågeställningar som dyker upp. 

Varför inte alla projekt?
Orsaken till att inte alla projekt ännu använder detta sätt att arbeta på är framför allt att arbetssättet inte kravställs från alla beställare, tror både Aspgård och Lucchesi. Alla i branschen verkar tyvärr inte vara mogna for BIM ännu.

– Det krävs en liten extra arbetsinsats för att få upp en riktig bra 3D-modell, upplyser Aspgård. – Så om inte beställare ställer kraven är det ofta inte värt arbetsinsatsen. Vi jobbar nu nästan alltid i 3D med väg- och VA-projekteringen, men ställs inte kraven att beställare skall ha tillgång till modellen så minskar incitamentet att fullfölja 3D-projekteringen fullt ut.

– Det är avgörande att man har rätt organisation på plats och att det finns en vilja tatt använda ny teknologi och nya arbetssätt, förklarar Veidekkes mätchef. – I projekteringsstadiet gäller det att ha personer som har beslutsrätt i de viktiga positionerna så att man fortlöpande kan ta snabba beslut då frågeställningar uppstår.
 
Erfarenheter vidare
– Från vår synpunkt är kanske det viktigaste att man startar med rätt organisation från början, samt att man sätter upp delmål för vad man önskar att uppnå med BIM och VDC på ett tidigt stadium säger Lucchesi

– Som grundläggande krav till konsulten är det viktigaste att de projekterar i  3D och med rätt detaljnivå. Det är inte nödvändigt att alla detaljer är lika snygga och detaljrika, men att vi får all nödvändig byggdata i 3D.

– Tillsammans bör man tidigt sätta upp mål på vilka delar som är värdefulla för entreprenören att få i 3D, och gemensamt bestämma detaljnivåer som är lämplig för olika delar av projektet. Det är viktigt att gå igenom hur entreprenören också kan hämta data från modellen, säger Aspgård.

Det är också viktigt att få i gång Quadri-servern så tidigt som möjligt i projektet, poängteras det slutligen av båda, samt komma överens om vem som ansvarar för vilka delar av modellen och hur det skall gå till med uppdateringar och delningar till de andra teknikområden. 

Det är grundläggande att beställaren ställer tydliga krav på projektören.

Trimble Solutions Gothenburg AB, erbjuder heltäckande lösningar för planering, projektering och underhåll inom samhällsbyggnad och infrastruktur. Våra medarbetare har mångårig branscherfarenhet och drivs av att vilja förenkla vardagen för Trimbles kunder. Kärnan i Trimbles erbjudande är de egenutvecklade programvarorna Trimble Novapoint och Trimble Quadri. Trimblekoncernen har idag över 8000 anställda med kontor i över 35 länder. För mer information: www.novapoint.se