Utvikler nye trafikknettløsninger for norske og svenske samferdselsmyndigheter

Trimble og Triona er i ferd med å lage fremtidens forvaltningsløsninger for både Statens vegvesen, Bane NOR (tidl. Jernbaneverket) og Kystverket – samt det altomfattende Trafikverket i Sverige.

I løpet av relativt kort tid i fjor tegnet samarbeidspartnerne Trimble og Triona omfattende utviklingsavtaler med både de norske og svenske fagetatene om utvikling og levering av nye trafikknettløsninger for landenes vei-, jernbane- og farledsnett.

Alle programløsningene – som nå utvikles for fullt – baseres på de respektive etatenes uavhengige kravspesifikasjoner. Løsningene er med andre ord ikke like, men de har mange fellestrekk.

Systemløsningene realiseres alle ved hjelp av Trionas serverplattform Transport Network Engine (TNE) og Trimbles nye Transport Network Toolset (TNT), der sistnevnte er basert på Trimbles BIM-verktøy Novapoint og Quadri. Triona står ansvarlig for serverdelen av løsningene, mens Trimble utvikler og tilpasser klientløsningene som skal brukes i etatenes daglige ajourhold av trafikknettene.

De nye systemløsningene vil delvis erstatte dagens systemer, pluss tilføre vesentlig ny funksjonalitet.

Bygger på ISO-standard
Trimbles TNT-løsning er i utgangspunktet en spesiell, men generisk programverktøykasse som kan tilpasses et hvilket som helst transportnett der informasjonen lagres i en node-lenke-struktur. Oppsettet følger en internasjonal ISO-standard for hvordan modellene bygges opp, lagres og fungerer. TNTs modell er en utvidet og avansert versjon av denne datamodellen og støtter derfor alle transportnett med en slik struktur.

Verktøysettet har basis i Trimbles (tidl. Vianova Systems) mangeårige utviklings- og prosjekterfaring med samfunnskritiske transport- og infrastrukturløsninger, både i inn- og utland.

Statens vegvesen
Trimble har vært en sentral bidragsyter i utviklingen av Nasjonal veidatabank (NVDB) i Norge i mange år, både på database- og klientsiden – noe som bl.a. har ført til utviklingen av den nye, generiske TNT-plattformen. NVDB er en Quadri-basert database med detaljinformasjon om alle norske veier, og som brukes aktivt i den daglige driften og forvaltningen av dem.

Med basis i en fornyet kontrakt med Statens vegvesen i fjor er nå Trimble og Triona, sammen med Kantega, godt i gang med å forvalte og videreutvikle Nasjonal veidatabank for fremtiden.

Det siste året har Trimble og Triona i tillegg vært involvert i moderniseringen av tilsvarende NVDB veidatabase for Trafikverket i Sverige.

Trafikverket
ANDA er et høyprofilert og storstilt effektiviseringsgrep i Trafikverkets BIM-strategi. Trimble og Triona utvikler nå også den delen av ANDA-løsningen som håndterer trafikknettet over svenske veier og jernbane. ANDA skal integrere alle data som Trafikverket behøver for å kunne planlegge, prosjektere, bygge, trafikkere og vedlikeholde sine vei- og jernbaneanlegg i fremtiden.

Trimbles klientdel av trafikknettløsningen er et modellbasert, visuelt brukergrensesnitt med skreddersydd funksjonalitet slik at Trafikverket effektivt kan forvalte vei- og jernbanenettene på best mulig måte.

Etter planen skal ANDA-løsningen være ferdig utviklet i løpet av våren 2017.

Kystverket
Trimble og Triona har også inngått en tilsvarende avtale med det norske Kystverket. Men i motsetning til en vei- og banetrafikknettløsning, skal partene her levere en ny systemløsning for vedlikehold og presentasjon av farledsdata.

Her er løsningen basert på et samspill mellom Trionas Transport Network Engine (TNE), GeoServer for presentasjon av farledsdata i en eksisterende webløsning, og Trimbles Transport Network Toolset (TNT) for vedlikehold av farledsdata.

Bane NOR
Basert på samme systemløsninger vant for øvrig Triona og Trimble i desember 2016 også kontrakten om å levere et nytt system for håndtering av trafikkrelatert strekningsinformasjon for Bane NOR (tidl. Jernbaneverket).

Trafikkbasert strekningsinformasjon er en del av Bane NORs langtidsprosjekt Operativ trafikkinformasjon (OTI). I denne leveransen lages det et nytt system som håndterer all trafikkrelatert strekningsinformasjon som er relevant for fremdriften av togene. Systemet vil bli en sentral datakilde for andre systemer og brukere.

Fra prosjektering til forvaltning
– Vi er veldig stolt over at både norske og svenske samferdselsmyndigheter setter sin lit til vår kompetanse og våre forvaltningsverktøy, sier Idar Kirkhorn, adm. dir. for Trimble sin infrastrukturaktivitet i Norden. – Det er svært tilfredsstillende å oppleve at vår målbevisste satsing på verktøy og løsninger som favner hele livssyklusen til transportinfrastruktur, bærer frukter. Ikke bare verktøy til prosjektering og bygging, men også til drift og vedlikehold.

 

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:

Idar Kirkhorn
idar_kirkhorn@trimble.com