Trimble Quantm lägger Ostlänken på rätt ställe!

“Min uppfattning är att vi inte kan genomföra en utredning av den här storleken utan Quantm”, så inleder Mark Lidback på Atkins vårt samtal om hur Trimble Quantm förändrat hans arbete i grunden.

Projektet Mark Lidback hänvisar till är Ostlänken, där Atkins har i uppdrag att genomföra en lokaliseringsstudie för sträckan genom Linköping samt utreda ett nytt stationsläge. Passagen genom Linköping är den sista delen av Ostlänken som går mellan Järna och Linköping. Väster om Linköping ansluter Ostlänken till nästa del i utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg - delen Linköping-Borås.

“En av de stora utmaningarna är att hitta en bra anslutning mot nästa del av den nya stambanan”, fortsätter Mark. “Beroende på hur Ostlänken avslutas och stationen i Linköping placeras påverkas också delen Linköping - Borås. Detta leder till en mängd olika scenarion som hade varit väldigt svåra att hantera utan Quantm som analysverktyg”.

Hanna Francke som är uppdragsledare påpekar alla utredda alternativ i en lokaliseringsstudie måste vara jämförbara. Detta innebär att de tex har samma slutpunkt, har samma geometriska krav eller samma krav på hastighet. 

Trimble Quantm beräknar och optimerar linjesträckningar genom multikriterieanalys. I programmet byggs en modell med terräng, markförhållanden, bebyggelse, skyddade områden, existerande vägar och järnvägar, gränser, restriktioner etc. Sedan skapas en rad olika kriterier för linjesträckningen som berör till exempel geometri, hastighet, konstruktioner och markförhållanden. I modellen läggs också priser  för exempelvis terrassering, tunneldrivning, och masstransporter. Quantm räknar fram ett stort antal förslag på linjesträckningar och sorterar dem efter kostnad och CO2-belastning. 


Förändrar hela vårt arbetssätt


Traditionellt arbetar man med en lokaliseringsutredning genom att anta ett antal olika alternativ och sedan projektera dem grovt för att få fram ytor, schaktvolymer och behov av konstruktioner. Detta kostnadsberäknas sedan mer eller mindre manuellt och olika alternativ jämförs. 

Atkins - Mark Lidback

 

Mark Lidback, Atkins


Med Quantm automatiseras processen vilket gör det oerhört enkelt att testa olika scenarion och indata. 
Mark fortsätter sitt resonemang; “Vi får ut korrekt information tidigt och kan på så sätt rikta arbetet åt rätt håll i projektet. Är det ett litet behov av konstruktioner i projektet behöver vi inte lägga ner så mycket arbete på det utan istället inrikta oss på det som får stor påverkan. Redan på startmötet ser vi hur kostnadsfördelningen mellan möjliga lösningar ser ut och vilka korridorer som blir mest effektiva.” 

En av de största styrkorna med Quantm är möjligheten att snabbt testa olika scenarion för att kunna få fram effekter av andra aktörers önskemål. Exempel på sådant kan vara Kommunal planering, andra myndigheters planerade verksamheter eller förändrade tekniska krav under projektets gång. “Just när det gäller Ostlänken så är det kommunal planering och ändrad hastighet på banan som påverkat projektet”, berättar Mark Lidback.

Jämställer ämnesområdena


En annan sak som man märkt på Atkins är att det i Quantm är lätt att ta in data som traditionellt kan vara svår att kvantifiera. Det kan vara saker som miljöskydd, buller, markinlösen och riksintressen. “På så sätt jämnar vi ut spelplanen och låter fler ämnesområden få in sina frågor i beräkningen”, avslutar Mark Lidback.


Mer information om projektet >>