Smart flöde av tillgångsinformation för transportinfrastrukturen (SmartFlow)

Trimble kommer i höst, tillsammans med Triona, Svensk Byggtjänst, Ramboll, Trafikverket och norska Statens Vegvesen, att påbörja ett gemensamt projekt för att utveckla och demonstrera processer och en innovativ teknisk lösning för att möjliggöra automatiserade, effektiva och öppna informationsflöden för data avseende transportinfrastruktur.

 

"Projektet vill utveckla en teknisk lösning och demonstrera processer som stödjer ett obrutet, effektivt och i största möjliga mån automatiserat dataflöde. Lösningen som tas fram av projektet ska visa hur information kan distribueras mellan aktörerna." 


Bakgrund


Bakgrunden är att det görs stora ansträngningar och investeringar hos infrastrukturägare för att för att samla data om befintlig anläggning och dess tillstånd och införa BIM-teknologi i om- och nybyggnadsprojekt. Infrastruktur är ett komplext område som omfattar många olika discipliner och specialiteter vilket även återspeglas i de data som krävs. Projektet vill genom användning av befintliga BIM- och GIS-standarder (t.ex. IFC, OGC GeoPackage och GML), gemensamma klassifikationssystem (CoClass) och modern teknologi som den semantiska webben enligt W3C:s rekommendationer (t.ex. RDF, OWL och SPARQL), utveckla en teknisk lösning och demonstrera processer som stödjer ett obrutet, effektivt och i största möjliga mån automatiserat dataflöde mellan leverantörer inom olika discipliner och beställare/infrastrukturägare under alla faser av livscykeln. Oavsett om dataflödet avser inventering av befintlig anläggning eller om- och nybyggnadsprojekt ska data kunna sammanlänkas, berikas, beskrivas och vid behov transformeras så att de kommer till maximal nytta vid användning, ex. för förvaltning och drift i ett anläggningsregister. Lösningen som tas fram av projektet ska visa hur information kan distribueras mellan aktörerna i dessa processer för att möjliggöra att kvalitetssäkrade och väl beskrivna data finns tillgängliga vid rätt tid enligt efterfrågad struktur. Det ger ökade möjligheter till gemensamt utnyttjande av data i ett generellt, utbyggbart koncept baserat på etablerade standarder och modeller. Därmed vill vi påvisa ekonomisk nytta, effektivitets-, kvalitets- och hållbarhetsvinster för alla intressenter som hanterar infrastrukturdata.


Engagemang


Teknikföretagen Triona, Trimble och Ramboll har tjänster och produkter för hantering av infrastrukturdata i dessa processer och har med expertkompetens medverkat i ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt inom området. Trafikverket och Statens Vegvesen är två av de största infrastrukturägarna i Norden och har därmed djup kunskap om nuläge, behov och nyttovärden inom området. Svensk Byggtjänst bidrar genom att tillhandahålla tjänsten CoClass och med rollen som kommunikationsresurs. Svensk Byggtjänsts engagemang består av att man vill naturligtvis vill se fler proof of concept för CoClass.
Detta inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 och även med stöd från Vinnova


Sammanfattning


Projektet kommer att specificera, utveckla och demonstrera en teknisk lösning för att minska avståndet mellan anläggningens fysiska och digitala beskrivning. Detta genom att nyttja relevanta standarder och relevant teknologi för BIM och GIS för att skapa digitala tvillingar samt att integrera data om anläggningen med annan för transportinfrastrukturen relevant information, till exempel om trafikmängder, olyckor och trafikföreskrifter.
I september drar vi igång! Fortsättning följer...