På E16 Bjørum-Skaret modellbaserat arbetssätt från dag ett

Regnet öser ner över Avtjerna i Bærum efter en lång tid med uppehållsväder. Från en höjd vid påslaget till den nya Sollihøgdatunneln kan enskilda arbetare ses som knappnålshuvuden i terrängen. Stora grävmaskiner blir till lago där de formar terrängen. Just nu arbetar men med en tillfartsväg över Rustandbekken, och nere vid Skoglund växer ett brofundament fram. 

Sträckan Bjørum-Skaret är den sista etappen av den stora utbyggnaden av den norska E16 mellan Sandvika och Hønefoss som Statens Vegvesen ansvarar för. Under planering, projektering och byggande har man arbetat modellbaserat från dag ett. Trimbles BIM-lösningar har öppnat för nya och mer flexibla sätt att organisera arbetet. 
– Mycket av det vi gjort här är banbrytande, säger Baard Sigmund Eikaas, BIM-manager hos entreprenören Marthinsen & Duvholt.

Vid skoglund
Vid Skoglund: Pål Holmefjord Lorentzen (SVV), Mahmoud Timraz (Skanska), Ole Jørgen Braaten (Aas-Jacobsen) och Baard Sigmund Eikaas (Marthinsen & Duvholt). Foto: TUM Studio 

Han menar att samtidig projektering tagits ett steg längre på E16 Bjørum-Skaret. Eikaas är tillsammans med Pål Holmefjord Lorentzen, projekteringsledare hos Statens Vegvesen, Mahmoud Timraz, projekteringsledare hos Skanska och Ole Jørgen Braaten, projekteringsledare hos konsulten Aas-Jakobsen de som spelar nyckelroller i den digitala samverkan i projektet. Från sina respektive utsiktspunkter berättar de hur projektering och genomförande har optimerats. Alla fyra har stort utbyte av att arbeta modellbaserat - och det i högre grad än någonsin tidigare.

Intuitiv och effektiv funktionalitet gör det möjligt att se på modellerna i plan, sektion, profil och i 3D. När de olika verktygen samkörs ger detta en rad fördelar. Framförallt om alla central aktörer engageras tidigt i processen, precis som i det aktuella projektet. 

Utvecklar modellen i kontinuerligt samspel

Byggherren Statens vegvesen har varit en pådrivare i införandet av ett modellbaserat arbetssätt och att använda BIM-modeller. Redan innan projektet startade var det fullt klart att BIM skulle användas vid utbyggnaden av E16. Skanska är totalentreprenör för projektet, som har ett kontraktsvärde på 3 miljarder kronor.

Under loppet av ett par veckor satte konsult, entreprenör och byggherre tillsammans upp en grov modell där alla kritiska punkter gicks igenom och kopplades till tidplanen. Därefter lade man kontinuerligt in mängder och angreppspunkter för bergschakter. Efter hand som modellen utvecklades blev den mer detaljerad och mer användbar för fler och fler i projektet. 

Skoglund
Skoglund

Modellen utvecklas i ett kontinuerligt samspel mellan de olika aktörerna, och används av fler och fler yrkesgrupper ute på bygget. När projektet är färdigt under 2025 är stora delar av “as-built”-dokumentationen också modellbaserad. 
På förhand var ett av målen att så många fackområden som möjligt skulle involveras och dra nytta av samordningsverktygen. Bakgrunden till detta är erfarenheterna från byggandet av RV3 och 25 mellan Løten och Elverum.

Skaret
Skaret: Så här ser denna del av projektet ut i Trimble Connect. 

En av de viktigaste sakerna vi lärde oss där var att man vinner så otroligt mycket om alla arbetar i samordningsmodellen. Vad som är klart att bygga, och eventuella ändringar måste synliggöras för alla fackområden och funktioner, säger Braaten. När projektör och entreprenör ser samma sak, i samma modell, reduceras risken för missförstånd. Ändringar och anpassningar kommuniceras omedelbart eftersom det bara finns en version som uppdateras kontinuerligt, poängterar Braaten.

Bättre kostnadskontroll och högre kvalitet

Ofta är det under projekteringen som utbytet av digitala modeller är störst. Men på E16 Bjørum-Skaret har entreprenören kommit in i bilden tidigare än vanligt. Detta har gjort hela projekteringsfasen mer dynamisk.

Modellen gör det också lättare att ha digitala möten. Att vi alla har en gemensam förståelse ger också en större flexibilitet, berättar Braaten.

Det tillkommer stadigt fler och fler fackområden som kopplar på mot modellen under byggtiden. Detta öppnar upp nya möjligheter under bygget. Flera processer som tidigare sköttes via telefon, mail och ritningar kan nu hanteras direkt i modellen. 

– Mycket av det vi kan göra idag var helt omöjligt bara för några år sedan, påpekar Timraz. 

– Man hittar problem tidigare och kan i mycket högre grad än tidigare hitta kreativa lösningar under byggets gång. Dessutom har modellen stor betydelse för logistikplaneringen, fortsätter Eikaas.

Detta gäller speciellt för projektering av väg och VA. 

En viktig förändring är att man fått in produktionsplaneringen när konstruktionerna modelleras. Exempelvis indelning i gjutetapper till beställning av armering är sådant som enkelt kan hämtas ut från modellen. 

Såna här saker kan man bara lyckas med om entreprenör och projektör jobbar tätt och tvärfackligt - ett viktigt steg mot en industrialiserad produktionsprocess.

Tröskeln för ändringar och anpassningar sänks

Från luften kan man se hur hela området tar form. Med jämna mellanrum utförs drönarflygningar som läggs in i modellen för att visa framdriften.

Från vår synpunkt ger det en god och betryggande översikt, säger Lorentzen.

Trimble SiteVision används för visualisering i fält

SiteVision fungerar genom att man med kombinationen mobiltelefon och handhållen GPS-mottagare lägger in sina BIM-modeller. BIM-modellen kan sedan med hög noggrannhet ses ute i verkligheten med hjälp av mobilens kamera, GPS-mottagarens position och modenr AR-teknik. På detta sätt blir mycket enkelt att se hur olika lösningar kommer att se ut i verkligheten.

Att man etablerar en gemensam förståelse för olika utmaningar är särskilt nyttigt i projekt med lång projekteringstid. En bro tar ofta ett halvår från projektering till byggande. Stöter man på utmaningar under tiden berör det för det mesta flera fackområden och olika faser i arbetet.

 – Värdet av att synliggöra detta tidigt är väldigt stort, säger Timraz.

Braaten understryker att Trimbles olika verktyg i kombination med parameterstyrning har gjort tröskeln för att göra förändringar är lägre än förr. 

– Exempelvis gjorde vi en remodellering av en bro på en dag. Hela brobanan med all armering. Detta är något som vi säkert skulle lagt 200 timmar på om vi arbetat på det gamla sättet. När det är lätt och snabbt att göra anpassningar kan vi också utföra dem om vi ser att en mindre förändring sparar tid eller höjer kvaliteten.

Noggranna beräkningar

En utmaning med BIM är att krävs en insats för att alla skall känna sig trygga med det modellbaserade arbetssättet. En del fackområden är också mer bundna till traditionella verktyg än andra.  

– För enskilda kan det ta tid att vänja sig med att stå ute i fält med en iPad istället för ritningar. Men detta är en naturlig utveckling som våra duktiga yrkesarbetare ser värdet i, säger Eikaas.

Upplevelsen hur allt hänger ihop blir klarare i en gemensam samordningsmodell och det tvärfackliga lyfts fram!

– Genom att få tillgång till informationsrika modeller blir det också viktigt att vi har förmågan att verkligen använda all information. Där har vi kommit betydligt längre i detta projektet än tidigare, berättar Braaten.

När det gäller mängder kan Trimbles lösningar göra skillnad på flera sätt. Bland annat förebygger tillförlitliga mängdberäkningar både spräckta budgetar och konflikter. 

– Ju bättre underlag och ju bättre struktur du har, desto mindre risk för konflikter. Men först och främst handlar allt om logistik och hur vi använder våra resurser. När vi gjöt den första bron i projektet hade vi en avvikelse på 1,6 m3 betong på en total mängd av 1670 m3. 

Till syvende och sist gör BIM det lättare att komma i mål inom ramarna för tid och kostnad. Riskfaktorerna reduceras och vi kan bygga på ett mer hållbart sätt. 

Brenna
Brenna: Här byggs det bro över befintlig väg. Foto: TUM Studio 

Även om om BIM-modellerna blir mer och mer detaljerade så är det fortsatt saker som kan förbättras.

– Vi har saknat att vinklarna kommer fram i modellen när man mäter mellan punkter. Då är det en stor fördel att vi kan ge feedback och jobba tillsammans med Trimble för att utveckla verktygen vidare, påpekar Eikaas.

I framtiden ser han och de andra framför sig att det blir möjligt att bjuda in fler leverantörer och underleverantörer att arbeta i modellen. På detta sätt kommer till exempel materialbeställningar automatiseras i högre grad än idag.

– Målet är att allt skall vara modellbaserat. När all historik med kommentarer och beslut är samlat på samma ställe ger det inte bara mer ordning och reda. En transparent process bidrar också till att skapa tillit mellan mellan de involverade. 

Ett drygt år efter att bygget startade visar bilderna att E16 Bjørum-Skaret ligger i fas. För var månad som går blir verkligheten mer och mer lik modellen.
 


 

Trimbleverktyg

Trimble Connect, Quadri, Tekla och Novapoint är de centrala verktygen när det kommer till att skapa en gemensam bild och förståelse för infrastrukturprojekt. 

  • Trimble Connect -  är en samarbetsplattform som låter dig visualisera filer och BIM-modeller, organisera projektdata och dela information med andra.
  • Trimble Quadri -  ger ett gemensamt underlag för all projektering och där alla modeller samlas i en gemensam samordningsmodell som uppdateras i realtid. 
  • Trimble Novapoint -  låter projektörerna använda en och samma programvara för att projektera vägar, järnväg, tunnlar, landskap och VA. 
  • Trimble Tekla - används till att modellera konstruktioner med tillhörande armering. 

 


 

E16 Bjørum-Skaret

Arbetet startade våren 2021 och skall vara klart 2025

Två tunnlar utgör ca 50% av de totalt 8,4 km fyrfälts motorväg som skall byggas.

Det skall byggas fem broar och två större trafikplatser.

Etappen är den del av en sammanhängande motorväg mellan Sandvika och Hønefoss.

Utbyggnaden tar bort en stor flaskhals och förbättrar en olycksdrabbad vägsträcka.