Nye Veier – går nye veier på E18

Ny planleggingsteknologi, ny kontraktsmetodikk og digital kommunikasjon og saksbehandling, skal sikre en effektiv planprosess og samfunnsøkonomisk lønnsomhet på nye E18 Dørdal–Grimstad.

I løpet av kun et par måneder har en rådgivergruppe fra Asplan Viak og Rambøll planlagt korridor for framtidig firefelts E18 mellom Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad, to strekninger på til sammen 75 km. Rådgiverne fikk oppdraget med å utarbeide kommunedelplan før sommeren, og er allerede klar med forslag til optimale korridorer for veitraséen. 

Arbeidet er en viktig del av planprogrammet som legges ut til høring i høst. Der blir det også beslutningsgrunnlag for kommunedelplanen rådgiverne jobber med. Sju kommuner har inngått et interkommunalt plansamarbeid, som tar sikte på å vedta kommunedelplan for nye E18 innen sommeren 2019.

blue spaceline

Ambisiøs plan – spennende grep

– Nye Veier er opptatt av å ta i bruk nye verktøy som kan bidra til effektivisering av planprosessen, sier Nye Veiers prosjektleder Solfrid Førland. – Målet for veiprosjektet er at det skal bli samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi tror modellbasert samhandling og åpen informasjon bidrar til suksess. Derfor vil vi gjennomføre veiprosjektet gjennom en fulldigital planprosess, og har anskaffet rådgivere etter den såkalte Best Value Procurement-metoden. For å lykkes er det viktig at alle interessenter holdes løpende orientert og får mulighet til å gi innspill. 

Automatiserer prosessen

– Vårt utgangspunkt var at kommunedelplanen måtte lages på veldig kort tid, i forhold til det som er vanlig for sånne planer, sier disiplinleder vei, Venche Rørtveit i Rambøll. – Derfor ble det ekstra påkrevende å gjøre jobben så effektivt som overhode mulig. Etter en innføring i Trimbles linjeplanleggingssystem Quantm fant vi ut at dette kunne bidra vesentlig til å effektivisere prosessen, både tids- og kostnadsmessig.

Quantm

Trimble Quantm er et verktøy som analyserer terrenget og alle hindringer som måtte ligge i veien. Verktøyet beregner så automatisk alle alternative korridorer og sammenligner tusener av ulike linjevalg for å finne den mest optimale linjen, uten manuelle beregninger. Verktøyet er spesielt lønnsomt i utredningsfasen for å få en totaloversikt over alle muligheter og hjelpe planleggere til å identifisere alle mulige korridoralternativer og interessekonflikter – noe som resulterer i billigere og bedre linjevalg enn hva som er mulig manuelt. 

blue spaceline

To strekninger

Av praktiske grunner valgte rådgiverne å dele oppdraget i to. Lars Kastet og Håvard Nordaunet er Asplan Viaks veiingeniører på oppgaven. De jobber med veikorridor for E18 Arendal-Grimstad, en 20 km lang strekning som vil gå i delvis bebodde områder. Planleggingen av 55 km lange E18 Dørdal-Tvedestrand, som stort sett vil gå i uberørt natur, gjøres av veiingeniørene Sissel Innhaug Dahl og Håvard Glosli i Rambøll. Begge strekningene har ulike utfordringer mht. terreng og mange særinteresser som krever konsensus.

Fra åpne til snevre søk

– Helt i starten gjorde vi helt åpne søk, uten særlige begrensninger, forteller Lars Kastet. – Kun terrenget og gjennomsnittlige enhetspriser på veien, bruer og konstruksjoner ble lagt inn. I tillegg ble det lagt inn generelle dimensjoneringsparametere for valgt veiklasse. Det ga en grov oversikt over alternative korridorlinjer, med alt fra dyre til billige linjevalg.

– Så har vi fylt modellen med all mulig informasjon om prissatte arealer, områder man bør unngå, lagt inn tunneler og hvordan man skal krysse elver og vann. Puttet inn mer og mer informasjon. Modellen har gradvis blitt mer detaljert og korridorsøkene mer og mer presise og optimale.

Optimaliserer linjevalget

– Det som spesielt er fint med Quantm er at vi får med kostnadselementet helt fra starten av, supplerer Sissel Innhaug Dahl som har jobbet med den lange strekningen mellom Dørdal og Tvedestrand. – Prosjekter er jo i stor grad drevet av kostnader. Her får man inn priser med en gang og kan sammenligne alternativene på like vilkår. 

– Vi har derfor fokusert på de alternativene som har sett gunstige ut, samtidig som vi har prøvd å unngå områder som sannsynligvis ville medført innsigelser. Vi la tidlig inn områder som ville unngås, typisk fredede områder, kulturminner, naturvernområder og jordbruksområder av regional-nasjonal verdi.

– Det har vært veldig mange søk med Quantm, legger Håvard Glosli til. – 55 km er en lang strekning. Verktøyet har vært til stor hjelp i den fasen vi har vært i. Prosjektet er veldig kostnadsdrevet. På denne måten unngår vi de problematiske områdene i en tidlig fase, og kan ta grep allerede nå for å få ned kostnadene.

blue spaceline

Forankrer prosessen

– Rådgiver har operert med fire konkrete faser for å forankre arbeidet løpende, opplyser prosjektleder Førland. – Med jevne mellomrom har vi derfor avstemt og tatt beslutninger for å kvalitetssikre at man har vært på rett vei. Et hvert verktøy må suppleres med faglige vurderinger. Eksempelvis ble Fase 1 og 2 presentert på et folkemøte, med alle de linjer som da var aktuelle. Vi var litt skeptiske til dette, men det ble faktisk bra. Vi kan nå bedre svare på spørsmål om linjevalgene i ettertid.  

– Resultatet så langt er ingen enkelt linje, men en anbefalt veikorridor som de styrende organer skal ta stilling til i løpet av høsten, sier Håvard Nordaunet. 

– Korridoren, som var ganske bred i starten, har stadig blitt smalere. Målsetningen er at vi, når kommunedelplanen ferdigstilles, skal ha en korridor som er noen hundre meter bred, og som vil danne grunnlaget for en reguleringsplan i neste fase.

Ikke mulig manuelt

– Man får vurdert veldig mange korridorer på kort tid og får god oversikt over området og ulike linjer, fortsetter Lars Kastet. – På noen få timer kan Quantm finne hundre linjealternativer, og det sier seg selv er umulig manuelt. Verktøyet har vært til stor hjelp, ikke minst også for å eliminere alternativer og få frem alternativer som vi ellers ikke hadde tenkt på. Det innebærer en veldig effektiv måte å jobbe på.

Synliggjør interessekonflikter

– Verktøyet synliggjør også godt når noen ´egg må knuses´ for å finne plass til ny vei, sier Nordaunet. – Da verktøyet på ett tidspunkt ikke fant en eneste aktuell korridor, skjønte vi fort at begrensningene som var lagt inn rett og slett var for store. Noen begrensninger, som man i utgangspunktet ønsker å ta hensyn til, må da reduseres. Spesielt på Arendal-Grimstad er det mange fag og motstridende konflikter, som vil bli konsekvensutredet og vurdert i planarbeidet.

blue spaceline

Faglige vurderinger viktig

– For Nye Veiers del er det viktig at man alltid supplerer verktøyet med faglige vurderinger, noe rådgiverne her har vært flinke til. Man får ikke mer ut av verktøyet enn det man legger inn. Summen er med til å sikre et godt valg av korridor, tilføyer Førland. 

– Vi er nå mye tryggere på at vi har funnet gode linjer enn ved å bruke gammelmåten, legger Sissel Innhaug Dahl til. – Nå har vi gode begrunnelser for hvorfor vi har foreslått det planområdet vi har gjort. I tillegg kan vi svare mye tryggere på hvorfor det eller det linjealternativet ikke er tatt med. Da har vi ganske enkelt sjekket dem ut i Quantm og har kunnet gi klare svar. Ofte har begrunnelsen vært for store kostnader.

Analyse- og styringsverktøy

– Ved å utnytte verktøyet helt fra starten kan man både ta de rette samfunnsøkonomiske hensynene og ta hensyn til enkeltinteresser. Ved å få innsikt i alle muligheter og interessekonflikter tidlig kan vi nå ta de riktige hensynene i en tidlig fase, når man virkelig har muligheten til å gjøre noe med det, sier Håvard Glosli. 

– Nye Veiers hovedfokus er som sagt å få et samfunnsøkonomisk lønnsomt veiprosjekt. Det vi gjør her er både spennende og lovende. Dette har vi trua på, slutter Solfrid Førland i Nye Veier.