Novapoint 20 FP6: Bättre hantering av förorenade massor

Tack vare samarbetet mellan Bane NOR, Rambøll och Sweco, i samband med InterCity Dovrebanen-projektet, kan man nu bland registrera annat tillståndsklasser enligt  Miljødirektoratets 2553/2009 och information om syrabildande berg- och jordmassor. Allt visualiseras i modellen för att få en bättre överblick. Detta gör det mycket lättare att ta hänsyn till förorenade massor i projekten för alla inblandade. 

Programutveckling ger bäst resultat i samarbete med användarna, så även hos Trimble. När Rambøll och Sweco ansåg att det behövdes ny miljöfunktionalitet i Novapoint GeoSuite var det en win-win situation!
 
Gemensamma modellkrav
– I InterCity Dovrebanen-projektet är vår ambition att alla ämnesområden skall leverera relevant information till en gemensam projektmodell. Bane NOR är pådrivande för denna utveckling i sina projekt, inleder Eva Aakre, Rambøll som är teknikansvarig för frågor gällande förorenade massor och vatten i projektet.. – Tillsammans med Sweco, såg vi ett behov av flera tilläggsfunktioner i Novapoint för att kunna leverera underlagsdata till modellen, baserat på existerande arbetsmetoder och med målet att reducera antalet fel i datahanteringen.
 
Förneklar dataflytet

– Metoden för att visa miljötekniska undersökningar och resultat i GeoSuite togs fram av en av våra ritare, Brage Viken. I GeoSuite har det länge funnits möjligheter att visa data om föroreningar, fortsätter Eva Aakre. – Lösningen krävde dock att Trimble förbättrade programvaran för att kunna importera och visualisera grunddatan i modellen på ett enklare sätt. 
 
Ny wizard
Rambøll och Sweco har bidragit mycket i denna utveckling. Resultatet är en enkel wizard-lösning för import av miljödata i Novapoint GeoSuite och en ny visningsstil i Novapoint Bas. Därmed kan både jordlager- och miljödata ritas ut och visualiseras på riktigt sätt med färgkoder som representerar tillståndsklasser och klassnamn. Exempelvis tillståndsklass 4 i förhållande till  Miljødirektoratets TA2553/2009, syrabildande potential eller farligt avfall.
 
Nyttigt verktyg
– I praktiken har vi nu ett verktyg där man snabbt kan identifiera de punkter där exempelvis schaktarbeten kommer i konflikt med förorenad jord, poängterar Rambølls Eva Aakre. - Dessutom kan vi triangulera mellan registrerade punkter och på så sätt utföra volymberäkningar olika typer av förorenade massor, något som vidare kan användas som underlag för kostnadsberäkningar, avslutar hon.