Full digitalisering avgjørende for å lykkes

Digital datadeling og samhandling kombinert med nye kontraktsformer er kritisk for at Nye Veier, BaneNOR og BA-bransjen skal nå sine mål fremover.

Dette kom frem under Trimbles Novapoint årskonferanse på Sundvolden Hotell 9-11 mai. 320 fagpersoner innen alle anleggsfag deltok på konferansen som i år hadde temaet «Del med tillit».

Temaet fenget både foredragsholdere og deltagere: Både fra byggherrer, entreprenører og rådgivere fikk deltagerne tydelig høre viktigheten av å spille på lag, dele informasjon og samhandle tettest mulig for å lykkes.

 

Åpenhet viktig

– Tillitsfull deling av prosjekteringsdata i alle ledd og faser er helt avgjørende for å komme dit byggherrene ønsker seg, sa Idar Kirkhorn i sin åpningstale til forsamlingen. – Bransjen er i stor endring og har samtidig stor fart. Dette krever at alle aktører må jobbe smartere, sammen. Det handler ikke bare om enkelteffektiviseringer, det handler om helheten og å dele sine data og kunnskaper på tvers av fag og aktører.

– Å bygge tillit i så måte er fundamentalt. Uten tillit vil vi normalt ikke dele med andre. Alle må være endringsvillige og ta aktive valg, påpekte Kirkhorn, som fikk full støtte av bl.a. Nye Veiers prosjektdirektør Øyvind Moshagen.

 

Nye Veier – ambisiøse mål

Nye Veier har satt seg mål om å være fullt digitalisert innen 2020, noe som får vidtrekkende følger for anleggsbransjen fremover. Selskapet drar nemlig digitale BIM-leveranser lengre enn Håndbok V770.

– Vi har et veldig tydelig oppdrag og det er å skaffe mer vei for pengene, sa Moshagen. – Det krever at vi må tenke nytt om alt vi gjør. Av den grunn har vi måttet se på alle aspekter av et prosjekt. BIM er og vil bli det helt sentrale elementet i digitaliseringen. Ikke bare i prosjekteringen, men også som as-built-modell og forvaltningsmodell i drifts- og vedlikeholdsfasen.

– Vi ønsker derfor å trekke inn leverandørene mye tidligere enn før, en vesentlig endring i gjennomføringsmodellen. Som byggherre ønsker vi selv ikke å være mer enn bestiller. Vi vil sette hårete mål, men det er leverandørene som er ekspertisen og som må utføre.

 

Nye kontraktsformer

– Vi vil også ta i bruk nye kontraktstyper i form av totalentrepriser som er tilpasset den nye virksomhetsmodellen, inkludert avtale om drift og vedlikehold i 20 år. Kontraktene vil bli tegnet med totalleverandører som stiller med all ekspertise, inkludert rådgivere. Vi ønsker alle aktørene ”rundt samme bord”, slik at de må jobbe tett sammen helt fra tidligfase for å oppnå bedre prosjekter.

For å sikre seg best mulig totalresultat ser Nye Veier også på incentivprogrammer – som det å lokke med bonusutbetalinger hvis leverandørene også kan levere as-built-modeller og forvaltningsklare driftsmodeller av prosjektet.

 

Må tenke nytt

Direktør Jon Myhre i Statsbyggs Digibygg-satsing støttet Moshagen fullt i sitt foredrag:

– Til tross for stadig bedre teknologi har vi ennå ikke klart å ta ut særlig effekt av mulighetene som ligger i digitaliseringen. Dette er ikke teknologiens skyld, men våre egne fastgrodde gjennomføringsmodeller.

– Det er ikke nok å sette seg digitale mål og ta i bruk ny teknologi. Vi må fornye prosjektene også gjennomføringsmessig. Vi får ikke endret vesentlig ved å bruke kontrakter og samarbeidsformer som ble utviklet før internett kom, poengterte Myhre.

 

Ny rollefordeling

Han fikk sterk medhold av Albert Kr. Hæhre, gründer og sjef i Hæhre Entreprenør. I sin presentasjon understreket også han viktigheten av å fornye kontraktsregimet. Han beskrev tradisjonelle entrepriser som veldig begrensende og ofte konfliktskapende. Hæhre tok til orde for at fremtidige kontrakter bør gjennomføres etter den såkalte Helgelandsmodellen, der entreprenør, byggherre og rådgivere jobber sammen gjennom en modell.

Alle disse innleggene dannet for øvrig et supert utgangspunkt for en engasjerende paneldebatt om det å dele prosjektdata mellom aktørene i et prosjekt. Rollene til de ulike aktørene er som sagt i sterk endring. Det er derfor viktig at alle engasjerer seg og er endringsdyktige. Paneldebatten avdekket mye positivt i så måte. Omstilling og mest mulig sømløs deling av data blir avgjørende for alle parter fremover.

 

Norge og Norden i tet

De prosjekteringsverktøyene som alt vesentlig brukes for å bygge vei og bane i Norge i dag er som kjent Novapoint og Quadri. BIM-verktøyene har vært i rivende utvikling de senere årene og har fått utbredt aksept både i inn- og utland. Ikke minst etter at Trimble overtok Vianova Systems i 2015.

– Verktøyenes suverene egenskaper til tverrfaglig prosjektering og samhandling er uomtvistelig, fortalte Ryan Kunisch forsamlingen. Han er sjef for Trimbles globale virksomhet på området. – Vi er veldig fornøyd med at tidligere Vianova Systems nå er en del av Trimble. Vårt Sandvika-kontor har fått en internasjonal lederrolle i konsernet hva angår utviklingen av BIM-verktøy. Norge og Norden er også foregangsland når det gjelder modenhet og bruk av BIM til infrastrukturprosjektering. BIM Level 3 er nå høyst aktuelt i nye prosjekter.

 

Kompetanseutvikling

For øvrig var de aller fleste av de ca 50 foredragene på konferansen selvsagt av faglig karakter og knyttet til Novapoint og Quadri. Men ikke bare disse: Også TILOS (kalkulasjon og tidsplanlegging av lineære prosjekter i en byggefase) og Quantm (hjelper deg gjennom den komplekse prosessen å finne og velge den optimale 3D-korridoren) fikk bred oppmerksomhet under brukermøtet. Alle verktøyene tjener seg fort inn for kunder som tar dem aktivt i bruk.

I år var det dessuten gledelig mange og unge førstegangsdeltagere på brukerkonferansen – fra fagmyndigheter, rådgiverbransjen så vel som fra entreprenørene. Det er tydelig et lite generasjonsskifte på gang, noe som kan tolkes positivt med tanke på omstillingene som trengs i bransjen.

 

Konklusjon: Det 29. Novapoint brukermøtet føyer seg godt inn i rekken av en lang serie særdeles vellykkede årskonferanser – både for deltagerne og arrangøren.