FOU-prosjekt halverer prosjekteringstiden for samferdselsprosjekter

Det er bred politisk enighet om å redusere dagens planleggingstid for samferdselsprosjekter. Et nytt FOU-prosjekt har som mål å lede til en halvering av prosjekteringstiden!

Prosjektet «Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter» skal som navnet indikerer, legge til rette for at flest mulig av de mange prosjekteringsoppgavene i slike prosjekter kan samhandles tett og gjøres parallelt på tvers av fag og aktører, slik at planleggingstiden kan reduseres kraftig.

Bak FOU-prosjektet – som støttes av Forskningsrådets BIA-program (Brukerstyrt InnovasjonsArena) – står en bredt sammensatt gruppe av ledende norske aktører: Metier, Epsis, ViaNova Plan og Trafikk, Rambøll, Trimble (tidl. Vianova Systems), NTNU og Jernbaneverket. Prosjektansvarlig er ViaNova Plan og Trafikk, mens Metier har prosjektledelsen.

Stor samfunnsøkonomisk gevinst

Hovedmålet med FOU-prosjektet er å etablere en ny plan- og prosjekteringsmetodikk med nødvendige IKT-verktøy, som skal lede til tidsbesparelsen. Helt konkret en metodemanual og verktøy som, gitt en strukturert praksis, skal kunne føre til at prosjekteringstiden forhåpentligvis halveres. Ved at den samfunnsøkonomiske gevinsten på denne måten kan realiseres langt tidligere, vil det kunne spare samfunnet for store summer.

Teknologi og metodikk

– Innovasjonsprosjektet innebærer både metode- og teknologiutvikling pluss flere pilotprosjekter, opplyser Kristin Lysebo, Jernbaneverkets ansvarlige i FoU-prosjektet og til daglig fagansvarlig for 3D i InterCity-prosjektet.

– Vi startet opp prosjektet våren 2016  og har som mål å avslutte det innen utgangen av 2019. Håpet er da at resultatene blir gode nok til å tjene hensikten. Pilotprosjektene skal gjennomføres på Østlandet, mens teknologiutvikling, metodeutvikling og forskning vil foregå både på Østlandet, i Trondheim og i Bergen.

Samtidig prosjektering Novapoint

– Jernbaneverket har stilt flere av sine InterCity delprosjekter til rådighet for utprøvingen, sier Jan Erik Hoel, Trimbles ansvarlige i det nye FOU-prosjektet. Jernbaneverket viser stor kompetanse og interesse for å lykkes med prosjektet.

Bygger på BIM

– Prosjektet bygger til en viss grad videre på resultatene fra den nasjonale BA2015-satsingen som ble avsluttet for knapt et år siden, fortsetter han. Noen av initiativene fra den vil vi nå forske og utvikle videre på. Først og fremst ved å utnytte BIM i større grad i samferdselsprosjekter. 3D-modellering er som kjent kjernen i BIM. Det hele dreier seg om å samhandle tverrfaglig og metodemessig om en felles BIM-modell for å oppnå maksimal effektivisering uten å forringe kvaliteteten i prosjekteringen, tvert i mot.

Kristin Lysebo - Jernbaneverket

– Samferdselsbransjen har vært i en gradvis endringsprosess gjennom å ta i bruk 3D-modellering og BIM de senere årene, men all gevinst er ikke hentet ut ennå, legger Kristin Lysebo til. En vesentlig grunn til det er at man ikke helt har klart å utnytte strukturert samhandling og parallelprosjektering på tvers av fag og aktører, spesielt i tidlige planfaser.

Samtidig prosjektering

En metode for å oppnå større gevinst er å utnytte BIM i kombinasjon med såkalt ”Concurrent Engineering” – eller Samtidig Prosjektering som man har valgt å kalle det på norsk. Prosjekteringsformen har vært brukt med stort hell i olje/offshore-bransjen, samt bl.a. i NASA og flyindustrien, men begrenset  i BA-næringen.

– Det har foregått en modningsprosess om 3D-modellering i samferdselsbransjen, fortsetter Lysebo. Det er først de siste par årene at BIM har begynt å ta av for alvor. En medvirkende årsak til det er nok at vi har fått større prosjekter som er med på å drive frem interessen.

Verktøyene ingen hindring

– Parallelt har verktøyene kommet for fullt. De siste årene har det vært en rivende utvikling innen BIM-verktøy også for samferdsel; som vår norske Novapoint- og Quadri-løsning, men også lignende verktøy fra Bentley og Autodesk. Nå er det i hvertfall ingen større begrensninger i verktøy og dataformater som hindrer at vi kan jobbe rasjonelt. Tiden er absolutt moden for at verktøyene kan tas inn i arbeidsprosessene. Vi mener derfor det er bra timing å se på Samtidig Prosjektering nå, poengterer Jan Erik Hoel.

Ressurskrevende, men effektivt

Det hele dreier seg om å samle alle beslutningstakere og prosjekterende til hyppige arbeidsmøter i prosjektrom som er spesialkonfigurert for formålet. Utstyrt med storskjerm og nødvendige arbeidsstasjoner gjennomgår man i fellesskap BIM-modellen og drøfter problemer, konflikter og løsninger, samt gjør løpende beslutninger og iverksetter nye tiltak.

Baktanken er at man, sammen i en gruppearbeidsprosess, vil oppnå at alle ideer kommer opp og deles synergisk, slik at man finner frem til best mulige løsninger. Grupper løser som regel oppgaver bedre enn enkeltindividet.

– Utfordringen er at prosjekteringsformen er veldig ressurskrevende og intens, opplyser Hoel. – Alle må sette av tid og være godt forberedt. Det gjør at man må planlegge deretter. Hvert møte bør imidlertid være relativt kort fordi arbeidsformen er såpass krevende, ikke mer enn 4-5 timer.

A la rettsak

– Gjennomføringen kan sammenlignes med en rettssak, legger han til. Alle parter må være til stede og være godt forberedt. Som i en rettssak er møtene intensive over en kort periode, med alle til stede. Det tas beslutninger der og da, eller man trekker seg tilbake og jobber med saken for så å komme sammen igjen for å treffe nye beslutninger.

InterCity pilot

– Grunnen til at InterCity-prosjektet ble pilot, var at flere av aktørene i FOU-prosjektet allerede var involvert i InterCity-prosjektet, sier Kristin Lysebo. Det passet derfor fint å teste ut metodikken på enkelte av våre delprosjekter.  Dessuten vil det selvsagt få stor nytteverdi for Jernbaneverket om prosjektene kan gjennomføres raskere.

De delprosjektene som er valgt som piloter, er de som prosjektmedlemmene Rambøll og ViaNova Plan og Trafikk allerede er involvert i. Blant annet strekninger på Dovrebanen (Venjar-Langset ved Eidsvoll og Kleverud-Sørli langs Mjøsa) som skal utprøves i byggeplan- og anleggsfasen. Det er senere også planer om å se på forstudie- og kommundelplan for Dovrebanen på strekningen Brumunddal –Lillehammer.

Fra plan og prosjektering til beslutning

I forhold til andre forsøk med Samtidig Prosjektering som gjøres i dag, søker FoU-prosjektet å sette sammen en komplett pakke av prosess og rutiner for hele løpet rundt plan og prosjekteringen. Dette skal gjøres ved hjelp av piloter, testforsøk med effektmåling samt innsamling av beste praksis i bransjen.

– Prosessen i de ulike planfasene i et samferdselsprosjekt vil få litt forskjellige gjennomføringsmåter ettersom de involverer ulike mennesker, avklaringsbehov og detaljering, fremhever prosjektansvarlig Erling Graarud fra ViaNova Plan og Trafikk. I tidligfasen er det en kombinasjon av politikere, grunneiere og fagfolk, mens i senere faser som byggeplanfasen vil det hovedsakelig dreie seg om samhandling mellom fagfolk.

– Mye av metodikken er basert på teknikk og samhandling i plan og prosjekteringen, men noe av det aller viktigste i prosessen er å identifisere og støtte beslutningsbehov og beslutningstakere. Metode og verktøy skal understøtte riktige og rettidige beslutninger samt dokumentere og bokføre disse. Dette er vesentlig for at den reduserte prosjekteringstiden ikke skal gå på bekostning av kvalitet. Tvert imot ønsker man at alle fag, fra geologi til drift og vedlikehold, skal få større involvering og være rettidige premissgivere og beslutningstakere. Det hele er like mye en beslutningsmetode som en prosjekteringsmetode, understreker Erling Graarud.

Resultatet av FOU-prosjektet vil avslutningsvis materialiseres i en ny plan- og prosjekteringsmanual.

Samtidig prosjektering

FOU-prosjektet ”lukter” forøvrig på muligheten for å bruke metodikken til også å effektivisere høringsrunder i de offentlige prosesser. Ved å få involvert alle interessenter som kan ha innsigelser tidlig, kan kanskje også innsigelsesprosessene kuttes ned – trolig en ytterligere vesentlig tidsbesparelse i plantiden.