COWI bruker nytt verktøy for å finne optimal lokalisering av vei

COWI og Trafikverket har tatt i bruk verktøyet Trimble Quantm for å finne den beste vegkorridoren for en ny vegforbindelse på vestkysten av Sverige. Verktøyet gjør det mulig å automatisere store deler av analyseprosessen, slik at man effektivt kan vurdere alle mulige veglinjestrekninger.

Prosjektet det dreier seg om er Veg 168 som forbinder Marstrand med Kungälv og E6. Vegen er tungt trafikkert om sommeren, så trafikksikkerhet og tilgjengelighet må forbedres.

Utfordrende lokalisering

Undersøkelser på strekningen, geotekniske og arkeologiske m.fl., har imidlertid gjort det nødvendig å studere mulige lokaliseringer i et større område. Trafikverket har derfor engasjert COWI til bl.a. å etablere en vegplan med lokaliseringsalternativer for den nye vegen. Partene har besluttet å jobbe med Trimble Quantm for å automatisere deler av dette arbeidet.

Analyser alle muligheter

Quantm er et verktøy som analyserer alle data om terrenget sammen med kostnadene om vegkropp, konstruksjoner (broer, tunneler, støttemurer), masseuttak og fyllinger, kryssing av eksisterende infrastruktur (veger, elver, jernbane), og hensynet til miljø- og samfunnsmessige begrensninger.

Basert på alle disse dataene beregner verktøyet tusenvis av alternativer for å identifisere den mest optimale veglinjen i terrenget – og deretter, ved å gruppere veglinjene fra laveste kostnad til dyreste, kommer opp med lokaliseringen av mulige korridorer.

Verktøyet er spesielt kostnadseffektivt i utredningsfasen for å få en totaloversikt over alle muligheter som finnes, og kan på den måten hjelpe planleggere å identifisere korridorer og interessekonflikter.

Quantm gir med andre ord objektiv beslutningsstøtte for å bestemme gjennomførbarheten og forsvarligheten av alternativene. Programvaren genererer multiple veglinjer som settes sammen til primærkorridorer, samtidig som det opprettholder de 3D-geometriske kravene og andre prosjektbegrensninger. Sluttresultatet er et sett med foretrukne vegkostnadsalternativer som kan brukes i offentlige høringer.

Samordner alle data

Cowi team on Quantm training
Cowi-teamet på Quantm-kurs

– Generelt er det mange parametere - harde og myke faktorer - verdier og informasjon - som skal evalueres for å nå konsensus om en ny vei, sier Victor Cronsby, BIM- og datakoordinator hos COWI. – Det er en stor utfordring å samordne all informasjon i denne typen oppgave.

– Quantm gir mulighet til digitalt å samordne alle inndata og tekniske forutsetninger for så effektiv og kontrollert å generere forslag til veg- og korridorlinjer. Vi må jobbe med inndata, krav og betingelser uansett, men Quantm gir oss et effektivt verktøy i samordningen. I tillegg til at det kontrollert masse-genererer linjeforslag ved hjelp av objektive algoritmer.

Trafikverket ser nytteverdien

Hvordan stiller oppdragsgiveren, Trafikverket seg til denne typen arbeidsmetodikk? 
– Det er alltid både spennende og skremmende å teste noe nytt, sier Jenny Andersson, Trafikverkets prosjektleder i prosjektet. – Vi ser definitivt nytten av å bruke moderne verktøy. Vi vil imidlertid være delaktig i prosessen slik at vi forstår konsekvensene av valg og beslutninger langs utviklingsreisen.

– Vi samler ganske enkelt alle parametere, verdier og inndata i Quantm gjennom en dynamisk prosess, forklarer Victor Cronsby videre. – Scenarier med ulike start- og sluttpunkter velges strategisk. Dokumentasjon, avstemninger, kommunikasjon og andre prosesser spiller en stor rolle for sluttproduktet.

Flere alternativer

– Vi er fortsatt på et tidlig stadium i prosjektet med hensyn til Quantm-arbeidet, men vi ser allerede et betydelig potensial i programvaren, fortsetter han. – Verktøyet egner seg godt for å finne balanserte lokaliseringsalternativer. I tillegg til å gi overskuelig kontroll over våre samlede data og genererer veglinjeforslag, er det også et fordelaktig kommunikasjonsverktøy. COWI regner med å kunne evaluere et større antall strategiske veglinjer/korridorer enn ellers mulig, noe som har en positiv effekt på TKI.

Markeds-edge

– Med andre ord er det et spennende prosjekt og en moderne måte å håndtere lokaliseringsalternativer på. Trimble Quantm, sammen med COWIs strategiske arbeidsmetoder om MCA/workshops og helhetstenkning - samt ikke minst kompetansen til kollegene - gir oss en édge´ på markedet. Det er kult at Trafikverket er med og driver utviklingen fremover, avslutter Victor Cronsby.