Aalborg Kommune viser vei med in-house 3D-prosjektering av veianlegg

Aalborg Kommune er i gang med et pionerprosjekt for å teste ut fordelene med in-house 3D-prosjektering av egne veier. Et større 4,3 km langt kommunalt veianlegg prosjekteres for tiden i BIM-verktøyene Trimble Novapoint og Trimble Quadri. Målet er å løfte 3D-kompetansen i kommunen.

Vi har dessverre ingen erfaring med hverken 3D-modellering eller egen prosjektering av større veier, så pionerprosjektet er både spennende og lærerikt, sier Jannie Leth Petersen, prosjektleder for Tranholmvej-prosjektet. Som regel setter vi ut prosjekteringen av større anlegg til rådgivende ingeniører. Selv har vi hittil bare tegnet mindre veier på tradisjonell måte.

Omfattende utvidelse

Pionerprosjektet dreier seg om en utvidelse og modernisering av den 4,3 km lange eksisterende Tranholmvej i utkanten av Aalborg sentrum, ikke langt fra havnen. Veien, som i dag har delvis to og fire felt, skal utvides og legges om til firefelts hele veien, samt få en ny langsgående sykkelsti. Prosjektet omfatter også signalanlegg, vannavledning og veimerking mm, i tillegg til nye rundkjøringer og justering av eksisterende.

Kommunen har satt ned en prosjektgruppe på syv personer som utfører selve veiprosjekteringen; en prosjektleder, tre ingeniører og tre assistenter. Prosjektet har en finansiell ramme på 100 millioner kroner og sikter mot ferdigstillelse ved utgangen av 2019, gitt at prosjektet bevilges nødvendige penger underveis.

Aalborg kommune - tranholmvej - Oversigtsplan

Fra 2D- til 3D-prosjektering

Vi tilhører en avdeling for planlegging, prosjektering og drift av kommunens veier, opplyser ingeniør Jakob Kroman Bjørn. I vårt arbeid har vi så langt brukt Novapoint til mindre 2D-prosjektering. Det er faktisk flere år siden avdelingen investerte i tre lisenser, men verktøyet har dessverre blitt overfladisk brukt, ettersom vi stort sett har jobbet med små prosjekter.

Digitaliseringen og utviklingen av ny 3D-teknologi de senere årene har imidlertid endret på disse mulighetene, opplyser ingeniørene. Nye modelleringsløsninger gjør at byggherrer, rådgivende ingeniører og entreprenører nå kan samarbeide mye tettere om en modell av prosjektet, istedenfor gjennom tradisjonelle tegninger – noe som skal resultere i betydelig effektivisering. Utfordringen er imidlertid at det også har konsekvenser for arbeidsoppgavene og stiller nye krav til hvordan prosjektene bør planlegges og gjennomføres. Arbeidsmetodikken innebærer dog at byggherrene nå i større grad selv kan sette dagsorden og peke ut retningen i prosjektene.

Benytter BIM-verktøy

Og, det er nettopp det Aalborg Kommune har valgt å sette på prøve i Tranholmvej-prosjektet. Som verktøy i prosjekteringen har prosjektgruppen valgt å bruke Trimbles (tidligere Vianova Systems) BIM pakkeløsning Novapoint Infrastructure Design Suite (IDS) og modellserveren Quadri.

Pakkeløsningen kombinerer ni ulike designverktøy for prosjektering av de forskjellige delene av infrastrukturen, sammen med Quadri, Trimbles skybaserte BIM-server og samhandlingsløsning. Designverktøyene i Novapoint IDS gjør det mulig å prosjektere alle aspekter av en moderne vei, inklusive terreng og landskap, veibane, veikryss, rundkjøringer, veimerking og -skilter, vannavledning og grøfter, samt tunneler og broer. Modellserveren Quadri er databaseverktøyet som lar fagdisiplinene dele en felles prosjektmodell – slik at planleggere, prosjekterende, entreprenører og byggherre kan samarbeide tett om modellen.

Pionerprosjekt

– Prosjektet startet egentlig i våres, forsetter Kroman Bjørn. – Men ettersom vi har brukt Novapoint sparsomt tidligere, og kun til 2D-tegning, er vi fortsatt i en relativt tidlig fase av prosjektet. Prosjektering i 3D krever litt omstilling, både individuelt og metodemessig.

– For avdelingen er dette et pionerprosjekt der vi samtidig bygger opp egen kompetanse på 3D-modellering og på de nye verktøyene. Håpet er at dette også skal motivere kommunen til å gjøre mer av det samme fremover. Prosjektet er også en test for teamet, for å se hvor store prosjekter vi selv kan håndtere internt.

Aalborg kommune

Fra terrengmodell til komplett veimodell

– Vi startet først med terrengmodellen av eksisterende situasjon, så linjeføring, lengdeprofil og plangeometri, og er nå for alvor i gang med 3D-modelleringen, beretter Jannie Leth Petersen. For å effektivisere arbeidet har vi delt opp prosjektet i åtte veimodeller som vi jobber med. Veimodellene samordnes så i en felles helhetlig prosjektmodell i Quadri-databasen. Alle kan dermed jobbe samtidig og uavhengig av hverandre på sine delmodeller. Dette er en stor fordel når vi er så mange på prosjektet.

Kvalitetssikring

– Vi kan også hele tiden se hva de andre har gjort og se hvordan det hele passer sammen. På den måten kan vi hurtig avdekke og korrigere feil og mangler, tilføyer Karina Smith Christensen, en annen av prosjektdeltakerne. – Det er derfor på flere måter tidsbesparende. Man får bedre overblikk, man ser hele modellen hele tiden og ser umiddelbart om det er konflikter med de andre veimodellene.

I tillegg til selve veiprosjekteringen er det andre på huset som jobber med bl.a. signalanlegg og trafikksikkerhetsvurderinger av anlegget. Tjenester som geoteknikk, belegning, vannavledning og støyvurderinger utføres av eksterne konsulenter.

Ny måte å tenke på

Så langt har alt fungert veldig bra, forsikrer Jannie Leth Petersen. Vi har ikke støtt på nevneverdige problemer. Men det krever som sagt at man må endre tankesett og arbeidsmåte. Man skal tenke i tre dimensjoner, ikke kun i plan. Og det er faktisk en ganske stor overgang når man har jobbet på denne måten i alle år.

Plan og struktur

Arbeidsmetodikken innebærer også at man må gjøre visse beslutninger og forberedelser om modelloppbygningen før man går i gang, poengterer Jakob Kroman Bjørn. Når det er så mange prosjekterende som er avhengig av hverandre må man ha en felles struktur og klare retningslinjer, ellers kommer man skjevt ut. 3D-prosjektering krever litt disiplin, men det er til alles felles beste. Resultatet blir så mye bedre.

Ny giv

For oss som jobber i avdelingen innebærer det faktisk også en ny giv, tilføyer Ragna Olesen. Det er både inspirerende og spennende å få jobbe med det nye. Plutselig er det morsomt å gå på arbeid, selv om det også er utfordrende. Man skal bruke hjernen på en helt annen måte og må tenke i flere dimensjoner. Ikke bare linjer og streker. Med modellen blir plutselig alt forståelig for alle slik at alle blir mer involvert i prosjekteringen. Alle ser nå helheten og kan bidra på en mer kreativ måte. Det er mer inspirerende, morsomt og effektivt.

Foruten å trekke veksler på Trimble Aarhus når de møter utfordringer, har ingeniørene også løpende kontakt med en erfaren ressursperson i Rambøll Aalborg, spesielt når det gjelder praktiske prosjekteringsløsninger. Det er både betryggende og til stor hjelp, opplyses det.

Lagring i skyen

For øvrig passer det fint med lagring i nettskyen, fremhever Jakob Kroman Bjørn. Vår prosjektmodell ligger lagret på en BIM-server i nettskyen som Trimble tar hånd om. Dermed får vi automatisk datasikkerhet og backup, og slipper kostnadene og jobben med å drifte en egen server. Vi behøver kun å konsentrere oss om prosjekteringen.

Viktig å følge med utviklingen

For kommuner, i likhet med andre byggherrer, er det selvsagt viktig å følge med på digitaliseringstrenden. Utviklingen tilsier at også kommuner må forholde seg til, og utnytte komplette BIM-modeller. Ikke bare bygningsmodeller, men også infrastrukturmodeller. Og ikke bare ifm. prosjekteringen, men også gjennom byggeprosessen og senere i forvaltningen. Modeller, ikke tegninger, blir både informasjonsbæreren og samarbeidsplattformen i fremtidens prosjekter.

Sett i Aalborgs kommunehistorikk er Tranhomvej-prosjektet et omfattende prosjekt, sier Jannie Leth Petersen. – Ikke minst også på grunn av sin beliggenhet mellom boligområder, industri og havnen. Det er mange hensyn å ta som krever samarbeid mellom mange interessenter. Vi ser allerede nå at vår digitale modell av prosjektet vil være til god hjelp også i dette arbeidet.